Logo

National Herbo Trade

      रोयल नेशनल हब्र्स पा.लि. वि.सं. २०६८ सालमा स्थापना भई नपाली जडिबुटीहरुको उच्चतम पयाग गरी स्वास्थ्य र सौन्दर्य सम्बन्धी उत्पादनहरु नपाली बजारमा ल्याई राखको छ । नपालको हर्वल कस्मेटिक्स उत्पादनमा अगणी स्थानमा रही गणस्तरीय र कमिकल रहित सामानहरुलाई नपाली बजारमा रामो बजारीकरण गर्न सफल रहको छ । साथै यस कम्पनीका उत्पादनहरुलाइ विश्व बजारमा समत प¥याई राखको छ । अझै यस कम्पनीले नपाली अमल्य जडिबटीहरुको सही सदपयोगगरी धरै भन्दा धरै गणस्तरीय उत्पादनहरुलाई नपाली बजारमा ल्याउने पयत्न गरिरहको छ ।

go to top